Scottish weekend of events commemorating General Sosabowski

English version below

______

Konsul Generalny RP w Edynburgu oraz Polski Klub w Kirkcaldy przedstawia program, który będzie obowiązywać podczas weekendu wydarzeń upamiętniającego gen. Stanisława Sosabowskiego i 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową w dniach 2-3 września 2023 r.

Sobota, 2 września 2023

14:30 – Uroczystość otwierająca Weekend z Sosabowskim przy klifach na Kincraig Point, gdzie w roku 1941 doszło do powołania 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, z programem przygotowanym przez harcerzy w tym pieśni harcerskie – podejście z Elie Holiday Park, Shell Bay, Fife KY9 1HB,

16:30 – Złożenie wieńców Leven Memorial, Leven Promenade, Leven KY8 4HY.

17:00 – Wieczór upamiętniający gen. Sosabowskiego i 1SBS „Oczami Żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego”, Polski Klub w Kirkcaldy, Bennochy House, Forth Park Drive, Kirkcaldy, Fife KY2 5TA.

Program:
– otwarcie – Konsul Generalny RP w Edynburgu p. Łukasz Lutostański,
– przemówienie Gen. Michał Strzelecki, Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej im. Gen. Bryg. S. Sosabowskiego,
– przemówienie dowódcy Pułku Spadochronowego, 16 Brygady Powietrznodesantowej – Płk. James Loudoun,
– zaprawa wojskowa dla harcerzy prowadzona przez 6 Brygadę Powietrznodesantową im. Gen. Bryg. S. Sosabowskiego w stylu ćwiczeń wykonywanych przez żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego,
– recepcja po czym rozpoczęcie programu polskojęzycznego (18:00),
– prezentacja p. Jacek Dziedzic, kustosz Muzeum 6 Brygady Powietrzno Desantowej,
– prezentacja i spotkanie z p. Krzysztofem J Kwiatkowskim, współautorem książki „Operacja Market Garden” i synem Sławomira Kwiatkowskiego oraz wydawcą p. Piotrem Kałużą.

Niedziela, 3 września 2023
09:00 – niedzielne nabożeństwo upamiętniające żołnierzy polskich, brytyjskich, amerykańskich i alianckich, którzy walczyli na kontynencie w ramach operacji Market Garden podczas II wojny światowej, The Royal Chapel of the Falkland Palace, East Port, Falkland, Cupar KY15 7BY.

10:15 – 12:30 – wykład historyczny nt. gen. S. Sosabowskiego, 1SBS i Operacji Market Garden zaprezentowany przez prawnuka generała Sosabowskiego – profesora Hala Sosabowskiego, Falkland Community Hall, Back Wynd, Falkland, Fife KY15 7BX.

13:00 – otwarcie Biegu Sosabowskiego śladami żołnierzy gen. S. Sosabowskiego, który szkolili się w Fife przed Operacją Market Garden
Start/meta: Cross Wynd/East Loan, Falkland, Cupar KY15 7BE.
Wręczenie medali uczestnikom biegu na mecie.

13:15 – złożenie wieńców: Falkland Memorial, Brunton Green, Falkland KY15 7DJ.

13:30 – grochówka dla uczestników biegu.

14:00 – wręczenie statuetek zwycięzcom, Falkland Community Hall.

________________

English version

The Polish Consul General in Edinburgh and Polish Club in Kirkcaldy would like to share the programme that will be in place during the weekend of events commemorating Gen. Stanisław Sosabowski and the 1st Independent Parachute Brigade on 2-3 September 2023.

Saturday, 2 September 2023
14:30 – Opening ceremony of the Weekend with Sosabowski at the cliffs on Kincraig Point, where the 1st Independent Parachute Brigade was formed in 1941, with a programme prepared by the Scouts including Scout songs – approach from Elie Holiday Park, Shell Bay, Fife KY9 1HB,

16:30 – Laying of wreaths Leven Memorial, Leven Promenade, Leven KY8 4HY.

17:00 – General Sosabowski and 1SBS memorial evening „Through the eyes of the Soldiers of General Stanislaw Sosabowski’s 1st Independent Parachute Brigade”, Polish Club in Kirkcaldy, Bennochy House, Forth Park Drive, Kirkcaldy, Fife KY2 5TA.

Programme:
– Opening – Consul General of the Republic of Poland in Edinburgh Mr Łukasz Lutostański,
– speech by Gen. Michał Strzelecki, Commander of the 6th Airborne Brigade named after Gen. Bryg. S. Sosabowski,
– address by the Commander of the Parachute Regiment, 16th Airborne Brigade – Col James Loudoun,
– a military drill for scouts conducted by the 6th Airborne Brigade in the style of exercises carried out by soldiers of the 1st Independent Parachute Brigade, Gen. S. Sosabowski,
– reception followed by the start of the Polish-language programme (18:00),
– presentation by Mr Jacek Dziedzic, curator of the 6th Airborne Brigade Museum,
– presentation and meeting with Mr Krzysztof J Kwiatkowski, co-author of the book 'Operation Market Garden’ and son of Sławomir Kwiatkowski, and the publisher, Mr Piotr Kałuża.

Sunday, 3 September 2023
09:00 – Sunday service commemorating Polish, British, American and Allied soldiers who fought on the continent in Operation Market Garden during World War II, The Royal Chapel of the Falkland Palace, East Port, Falkland, Cupar KY15 7BY.

10:15am – 12:30pm – historical lecture on General S. Sosabowski, 1SBS and Operation Market Garden presented by General Sosabowski’s great-grandson Professor Hal Sosabowski, Falkland Community Hall, Back Wynd, Falkland, Fife KY15 7BX.

13:00 – opening of the Sosabowski Run in the footsteps of General S. Sosabowski’s soldiers who trained in Fife prior to Operation Market Garden.
Start/finish: Cross Wynd/East Loan, Falkland, Cupar KY15 7BE.
Presentation of medals to runners at the finish line.

13:15 – laying of wreaths: Falkland Memorial, Brunton Green, Falkland KY15 7DJ.

13:30 – pea soup for runners.

14:00 – presentation of statues to winners, Falkland Community Hall.

Everone is welcome!

 

 

Socials: