Cudzoziemcy kupili ponad 10 tysięcy mieszkań w Polsce w 2022 roku. Jaki kraj przoduje?

4 kwietnia, 2023

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji łączna liczba mieszkań zakupionych w Polsce przez cudzoziemców przekroczyła 10 tysięcy.

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zakup nieruchomości, plasują się Ukraińcy, którzy zakupili prawie 45 procent wszystkich mieszań. Według portalu Interia Ukraińcy kupili w Polsce 4275 mieszkań, z czego 4202 mieszkania zakupione zostały przez osoby fizyczne i 73 przez osoby prawne.

Na drugim miejsc znaleźli się Niemcy, którzy w 2022 roku kupili nad Wisłą 1118 mieszkań.

Kolejno plasują się Białorusini, którzy (889 lokali) i Rosjanie (276), Szwedzi (239). Kolejne miejsca na liście zajmują Francja (235), Włochy (213), Wielka Brytania (201), Izrael (188) i Holandia (155), Austria (141), Chiny (138), Hiszpania (110), USA (107), Indie (107) i Czechy (102).

Nabycie przez obcokrajowca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nie każdy cudzoziemiec może dokonać zakupu. Trzeba spełnić poniższe warunki:

Zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską mogą być w szczególności:

  • posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
  • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej,
  • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy (z wyłączeniem zezwolenia, o którym mowa w art. 176 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), stały lub rezydenta długoterminowego UE,
  • członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,
  • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Więcej na stronie ministerstwa tutaj.

Daria Więcek

Zdjęcie: British Poles

Najnowsze NAJNOWSZE


Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR:

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: