Przewodnik – Zasady handlu z UK po 1 stycznia 2021

2 grudnia, 2020

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE. Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegną zasady handlu z Wielką Brytanią. Rząd brytyjski przygotował kompendium wiedzy na ten temat, które zamieszczamy poniżej.

Polski rząd również przygotował szczegółowy przewodnik dla polskich przedsiębiorców, który dostępny jest tutaj.

Co trzeba wiedzieć

Jeżeli prowadzisz firmę mającą siedzibę w UE, musisz zapoznać się z nowymi zasadami i przygotować się na zmiany w celu kontynuowania handlu z Wielką Brytanią od stycznia 2021 roku.

Kupno lub sprzedaż towarów

Zmieniają się zasady: obowiązywać będą określone wymogi dotyczące przepływu towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią. Dowiedz się więcej o tym jak będzie funkcjonować granica z Wielką Brytanią.

Skontaktuj się ze swoimi partnerami handlowymi w Wielkiej Brytanii w celu uzgodnienia zakresu odpowiedzialności oraz omówienia dokumentacji wymaganej w przypadku towarów będących przedmiotem handlu Twojej firmy z Wielką Brytanią. Upewnij się, czy Twoja firma spełnia wymogi obowiązujące przy przewozie towarów przez granicę. Nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepływie towarów pomiędzy Irlandią Północną i krajami członkowskimi UE, w tym Irlandią.

Od 1 stycznia 2021 firmy europejskie będą zobowiązane do składania deklaracji celnych przy przewożeniu dóbr pomiędzy Wielką Brytanią i UE. W przypadku niedopełnienia przez firmy europejskie odpowiednich formalności celnych, przewożone przez nie dobra nie będą mogły przekroczyć granicy Unii Europejskiej.

Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie z lokalnym urzędem celnym jakie procedury celne powinny być dopełnione w przypadku przewożenia dóbr z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, włączając w to możliwą konieczność uiszczenia należności celnych z tytułu importu.

Jeżeli do Wielkiej Brytanii eksportujesz produkty rolno-spożywcze, Twoja firma być może będzie musiała:

 • sprawdzić wymogi związane z eksportem żywności, napojów lub produktów rolnych z UE do Wielkiej Brytanii
 • sprawdzić, jakie dokumenty, pozwolenia i zaświadczenia są wymagane w przypadku towarów eksportowanych przez Twoją firmę z UE do Wielkiej Brytanii i jak można je uzyskać
 • powiadomić z wyprzedzeniem brytyjskie władze o towarach, które Twoja firma eksportuje z UE do Wielkiej Brytanii

Eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego

Jeśli eksportujesz zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii, od 1 stycznia 2021 Twoja firma będzie musiała przestrzegać nowych wymogów sanitarnych i fitosanitarnych. Konieczne może się okazać pozyskanie nowych eksportowych świadectw zdrowia. Wymagania te będą wprowadzane stopniowo w 2021r.

Dowiedz się więcej o eksporcie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii.

Import zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego

Od 1 stycznia 2021 r. zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego importowane z Wielkiej Brytanii do UE muszą spełniać nowe wymogi sanitarne i fitosanitarne. Obejmuje to również kontrolę w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe na teren UE.

Importer z UE musi powiadomić punkt kontroli granicznej o zaplanowanym transporcie.

Dowiedz się więcej o imporcie produktów zwierzęcych z Wielkiej Brytanii do UE.

Eksport roślin i produktów roślinnych

Od 1 stycznia 2021 r. rośliny, owoce i warzywa eksportowane z UE do Wielkiej Brytanii muszą spełniać nowe wymogi fitosanitarne, w tym uzyskać świadectwa fitosanitarne. Jeśli eksportujesz rośliny, owoce i warzywa do Wielkiej Brytanii, Twoja firma powinna:

 • sprawdzić, czy wymagane jest świadectwo fitosanitarne (PC), kontaktując się z Państwową Inspekcją ds. Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub miejscowym organem kontroli fitosanitarnej
 • sprawdzić, czy rośliny wymagają laboratoryjnego badania próbek pod kątem obecności szkodników i chorób lub inspekcji w okresie wegetacyjnym
 • przed rozpoczęciem eksportu otrzymać świadectwo fitosanitarne wydane przez Państwową Inspekcję ds. Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dowiedz się więcej o eksporcie roślin i produktów roślinnych

Import roślin i produktów roślinnych

Od 1 stycznia 2021 r. rośliny, owoce i warzywa importowane z Wielkiej Brytanii do UE muszą spełniać nowe wymogi fitosanitarne, w tym uzyskać świadectwa fitosanitarne. Objęte regulacjami rośliny i produkty roślinne będą podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej przy wjeździe na teren UE. Jeśli importujesz rośliny, owoce i warzywa z Wielkiej Brytanii, twoja firma powinna:

 • sprawdzić, czy wymagane jest świadectwo fitosanitarne (PC), kontaktując się z urzędem ds. zdrowia roślin w Wielkiej Brytanii (APHA) lub miejscowym organem kontroli fitosanitarnej w Twoim kraju
 • przed eksportem, przy wsparciu eksportera złożyć wniosek o wydanie PC przez właściwy organ ds. zdrowia roślin w Wielkiej Brytanii
 • sprawdzić, czy rośliny wymagają laboratoryjnego badania próbek pod kątem obecności szkodników i chorób lub inspekcji w okresie wegetacyjnym i upewnić się, że na inspekcję pozostało wystarczająco dużo czasu

Dowiedz się więcej o imporcie roślin i produktów roślinnych.

Towary przemysłowe

Jeśli Twoja firma wprowadza towary przemysłowe na brytyjski rynek, od 1 stycznia 2021 r. może jej dotyczyć kilka zmian w przepisach. Być może Twoja firma będzie musiała:

 • dokonać przeglądu oznakowania, etykietowania i opakowania produktu
 • uzyskać dodatkowe atesty, certyfikaty lub wpis do rejestru
 • wyznaczyć przedstawiciela prawnego firmy na terenie Zjednoczonego Królestwa
 • zapoznać się ze zmianami w zakresie odpowiedzialności prawnej Twojej firmy lub jej dystrybutorów

Dowiedz się więcej na temat wprowadzania towarów przemysłowych na brytyjski rynek.

Jeżeli wprowadzasz towary przemysłowe na rynek w Irlandii Północnej, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy UE. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada już odpowiednie potwierdzenia zgodności towarów z przepisami UE, będzie ono nadal stanowić podstawę do wprowadzenia tych towarów do obrotu w Irlandii Północnej. Dalsze wytyczne zostaną opublikowane wkrótce.

Produkty związane z sektorem energetycznym

Od 1 stycznia 2021 r. produkty związane z sektorem energetycznym wprowadzane do obrotu w Wielkiej Brytanii muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami brytyjskiego prawa.

Produkty zgodne z wymogami wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2021 r., opatrzone flagami UE na etykietach efektywności energetycznej, mogą pozostać w obrocie po zakończeniu okresu przejściowego.

W przypadku produktów wprowadzanych do obrotu w Irlandii Północnej, muszą one być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa UE; dotyczy to również flagi UE i kodów QR odsyłających do niezbędnych informacji o produkcie w bazie EPREL.

Sprawdź wytyczne i podejmij działania.

Importowanie towarów objętych kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwa z UE importujące kontrolowane towary do Zjednoczonego Królestwa będą potrzebowały pozwolenia odpowiedniego organu.

Sprawdź wytyczne i uzyskaj odpowiednie zezwolenia.

Handel drewnem

Od 1 stycznia 2021 r. należy zachować należytą staranność przy imporcie/eksporcie drewna.

Płatność lub zwrot podatku VAT

Zapoznaj się z nowymi zasadami płatności podatku VAT z tytułu importu w przypadku przesyłek wysyłanych przez Twoją firmę do odbiorców w Wielkiej Brytanii.

Twoim obowiązkiem jest opłacenie podatku VAT od towarów sprzedawanych brytyjskim nabywcom, jeśli twoja firma:

 • ma siedzibę poza Wielką Brytanią
 • sprzedaje nabywcom z Wielkiej Brytanii towary wysyłane w paczkach o wartości nieprzekraczającej £135

W przypadku sprzedaży towarów wysyłanych w paczkach o wartości ponad £135, podatek VAT od importu, cło (i akcyza, jeśli jest wymagana) powinny być opłacone przez nabywcę z Wielkiej Brytanii i pobrane przez podmiot świadczący usługi w zakresie przesyłek.

Sprawdź, jak ubiegać się o zwrot podatku VAT na towary i usługi nabywane przez Twoją firmę w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku.

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii

Twoja firma będzie być może musiała dokonać pewnych zmian umożliwiających dalszą wymianę danych osobowych z firmami lub innymi organizacjami w Wielkiej Brytanii. Przygotuj się na to pod kątem ochrony i transferu danych.

Skonsultuj się z lokalnym podmiotem zajmującym się ochroną danych osobowych, aby upewnić się, że jesteś odpowiednio przygotowany w zakresie ochrony i transferu danych.

Świadczenie usług w Wielkiej Brytanii

Zmiany, jakie zajdą od 1 stycznia 2021 roku mogą dotyczyć Twojej firmy. Nowe zasady mogą obowiązywać, jeżeli:

 • twoja firma ma oddziały lub filie w Wielkiej Brytanii
 • twoja firma jest częścią sektora usług w Wielkiej Brytanii
 • twoja firma planuje fuzję z firmą z Wielkiej Brytanii
 • ty lub Twoi pracownicy jeżdżą służbowo do Wielkiej Brytanii
 • ty lub Twoi pracownicy świadczą usługi w ramach zawodów regulowanych w Wielkiej Brytanii

Sprawdź przepisy dotyczące Wielkiej Brytanii, w tym wymogi wizowe. Zastanów się, jak wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na Twoją działalność.

Przedstawiciele zawodów prawniczych

Brytyjscy przedstawiciele zawodów prawniczych praktykujący w UE, zarówno na stałe, jak i w przypadku usług typu fly in/fly out (tymczasowych), mogą podlegać ograniczeniom w zakresie prawa do wykonywania zawodu.

Brytyjscy przedstawiciele zawodów prawniczych powinni skontaktować się z lokalnymi organami regulacyjnymi, aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi prawników z państw trzecich w każdym państwie członkowskim.

Dowiedz się więcej o zasadach obowiązujących brytyjskich prawników praktykujących w UE od 1 stycznia 2021 r.

Aktywność biznesowa w Wielkiej Brytanii

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zakończy się swoboda przemieszczania się między Wielką Brytanią a UE.

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii wjeżdżający do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy mogą być zmuszeni do ubiegania się o wizę w ramach brytyjskiego punktowego systemu imigracyjnego. Zależy to od charakteru ich wizyty.

W przypadku wizyt krótszych niż sześć miesięcy, obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii bez konieczności ubiegania się o wizę. Mogą oni uczestniczyć w działaniach związanych z biznesem, takich jak spotkania, wydarzenia i konferencje.

Dowiedz się więcej o dozwolonych aktywnościach biznesowych w ramach wizyt w Wielkiej Brytanii krótszych niż 6 miesięcy

Jeśli Twoja firma wymaga, aby obywatele UE przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii w celach zawodowych na dłużej niż 6 miesięcy, sprawdź wskazówki dotyczące systemu imigracyjnego Wielkiej Brytanii.

Dowiedz się więcej o prawie imigracyjnym w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli zatrudniasz lub planujesz zatrudnić obywateli UE, EOG lub Szwajcarii, którzy będą dojeżdżać do Wielkiej Brytanii do pracy, zapoznaj się ze wskazówkami dla pracowników przygranicznych.

Dowiedz się więcej o pracy w Wielkiej Brytanii jako pracownik przygraniczny.

Nowe zasady nie obowiązują obywateli Irlandii w ramach porozumienia o wspólnym obszarze podróży.

Prawa autorskie i niezarejestrowane wzory

Zmiany w unijnych mechanizmach transgranicznych dotyczących praw autorskich mogą mieć wpływ na Twoją działalność. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie zezwolenia wymagane od 1 stycznia 2021 r.

Sprawdź nowe przepisy dotyczące ochrony niezarejestrowanych wzorów od 1 stycznia 2021 r.

Jeśli nie zgłosisz prawidłowo swoich wzorów, mogą one nie uzyskać odpowiedniej ochrony prawnej.

Zapoznaj się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony niezarejestrowanych wzorów w UE i Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021.

Daria Więcek

Źródło: www.gov.uk

 

Kursy walut

PLN/GBP:
GBP/PLN:
GBP/EUR: